Traditional

送李萬州赴饒州覲省(得西字)

前程觀拜慶,舊館惜招攜。
荀氏風流遠,胡家清白齊。
川回吳岫失,塞闊楚雲低。
舉目親魚鳥,驚心怯鼓鼙。
人稀漁浦外,灘淺定山西。
無限青青草,王孫去不迷。

Simplified

送李万州赴饶州觐省(得西字)

前程观拜庆,旧馆惜招携。
荀氏风流远,胡家清白齐。
川回吴岫失,塞阔楚云低。
举目亲鱼鸟,惊心怯鼓鼙。
人稀渔浦外,滩浅定山西。
无限青青草,王孙去不迷。

Pronunciation

sòng lǐ wàn zhōu fù ráo zhōu jìn shěng ( dé xī zì )

qián chéng guān bài qìng , jiù guǎn xī zhāo xié 。
xún shì fēng liú yuǎn , hú jiā qīng bái qí 。
chuān huí wú xiù shī , sāi kuò chǔ yún dī 。
jǔ mù qīn yú niǎo , jīng xīn qiè gǔ pí 。
rén xī yú pǔ wài , tān qiǎn dìng shān xī 。
wú xiàn qīng qīng cǎo , wáng sūn qù bù mí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.