Traditional

送李中丞歸漢陽別業

流落征南將,曾驅十萬師。
罷歸無舊業,老去戀明時。
獨立三邊靜,輕生一劍知。
茫茫江漢上,日暮欲何之。

Simplified

送李中丞归汉阳别业

流落征南将,曾驱十万师。
罢归无旧业,老去恋明时。
独立三边静,轻生一剑知。
茫茫江汉上,日暮欲何之。

Pronunciation

sòng lǐ zhōng chéng guī hàn yáng bié yè

liú luò zhēng nán jiāng , zēng qū shí wàn shī 。
bà guī wú jiù yè , lǎo qù liàn míng shí 。
dú lì sān biān jìng , qīng shēng yī jiàn zhī 。
máng máng jiāng hàn shàng , rì mù yù hé zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.