Traditional

送李使君赴撫州

遠送臨川守,還同康樂侯。
歲時徒改易,今古接風流。
五馬嘶長道,雙旌向本州。
鄉心寄西北,應上郡城樓。

Simplified

送李使君赴抚州

远送临川守,还同康乐侯。
岁时徒改易,今古接风流。
五马嘶长道,双旌向本州。
乡心寄西北,应上郡城楼。

Pronunciation

sòng lǐ shǐ jūn fù fǔ zhōu

yuǎn sòng lín chuān shǒu , huán tóng kāng lè hóu 。
suì shí tú gǎi yì , jīn gǔ jiē fēng liú 。
wǔ mǎ sī cháng dào , shuāng jīng xiàng běn zhōu 。
xiāng xīn jì xī běi , yīng shàng jùn chéng lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.