Traditional

送李使君赴邵州

出送東方騎,行安南楚人。
城池春足雨,風俗夜迎神。
郢路逢歸客,湘川問去津。
爭看使君度,皂蓋雪中新。

Simplified

送李使君赴邵州

出送东方骑,行安南楚人。
城池春足雨,风俗夜迎神。
郢路逢归客,湘川问去津。
争看使君度,皂盖雪中新。

Pronunciation

sòng lǐ shǐ jūn fù shào zhōu

chū sòng dōng fāng qí , xíng ān nán chǔ rén 。
chéng chí chūn zú yǔ , fēng sú yè yíng shén 。
yǐng lù féng guī kè , xiāng chuān wèn qù jīn 。
zhēng kàn shǐ jūn dù , zào gài xuě zhōng xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.