Traditional

送李侍禦往吳興(一作送李侍郎從宣城取洞庭

世間隻有情難說,今夜應無不醉人。
若向洞庭山下過,暗知澆瀝聖姑神。

Simplified

送李侍御往吴兴(一作送李侍郎从宣城取洞庭

世间只有情难说,今夜应无不醉人。
若向洞庭山下过,暗知浇沥圣姑神。

Pronunciation

sòng lǐ shì yù wǎng wú xīng ( yī zuò sòng lǐ shì láng cóng xuān chéng qǔ dòng tíng

shì jiān zhī yǒu qíng nán shuō , jīn yè yīng wú bù zuì rén 。
ruò xiàng dòng tíng shān xià guò , àn zhī jiāo lì shèng gū shén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.