Traditional

送李侍禦貶郴州

洞庭波渺渺,君去吊靈均。
幾路三湘水,全家萬裏人。
聽猿明月夜,看柳故年春。
憶想汀洲畔,傷心向白蘋。

Simplified

送李侍御贬郴州

洞庭波渺渺,君去吊灵均。
几路三湘水,全家万里人。
听猿明月夜,看柳故年春。
忆想汀洲畔,伤心向白蘋。

Pronunciation

sòng lǐ shì yù biǎn chēn zhōu

dòng tíng bō miǎo miǎo , jūn qù diào líng jūn 。
jī lù sān xiāng shuǐ , quán jiā wàn lǐ rén 。
tīng yuán míng yuè yè , kàn liǔ gù nián chūn 。
yì xiǎng tīng zhōu pàn , shāng xīn xiàng bái pín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.