Traditional

送李侍郎迥秀薛長史季昶同賦得水字

漢郡接胡庭,幽並對烽壘。
旌旗按部曲,文武惟卿士。
薛公善籌畫,李相威邊鄙。
中冀分兩河,長城各萬裏。
藉馬黃花塞,蒐兵白狼水。
勝敵在安人,為君汗青史。

Simplified

送李侍郎迥秀薛长史季昶同赋得水字

汉郡接胡庭,幽并对烽垒。
旌旗按部曲,文武惟卿士。
薛公善筹画,李相威边鄙。
中冀分两河,长城各万里。
藉马黄花塞,蒐兵白狼水。
胜敌在安人,为君汗青史。

Pronunciation

sòng lǐ shì láng jiǒng xiù xuē cháng shǐ jì chǎng tóng fù dé shuǐ zì

hàn jùn jiē hú tíng , yōu bìng duì fēng lěi 。
jīng qí àn bù qū , wén wǔ wéi qīng shì 。
xuē gōng shàn chóu huà , lǐ xiāng wēi biān bǐ 。
zhōng jì fēn liǎng hé , cháng chéng gè wàn lǐ 。
jiè mǎ huáng huā sāi , sōu bīng bái láng shuǐ 。
shèng dí zài ān rén , wéi jūn hàn qīng shǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.