Traditional

送李員外使還蘇州,兼呈前袁州李使君,賦得

別離共成怨,衰老更難忘。
夜月留同舍,秋風在遠鄉。
朱弦徐向燭,白發強臨觴。
歸獻西陵作,誰知此路長。

Simplified

送李员外使还苏州,兼呈前袁州李使君,赋得

别离共成怨,衰老更难忘。
夜月留同舍,秋风在远乡。
朱弦徐向烛,白发强临觞。
归献西陵作,谁知此路长。

Pronunciation

sòng lǐ yuán wài shǐ huán sū zhōu , jiān chéng qián yuán zhōu lǐ shǐ jūn , fù dé

bié lí gòng chéng yuàn , shuāi lǎo gēng nán wàng 。
yè yuè liú tóng shè , qiū fēng zài yuǎn xiāng 。
zhū xián xú xiàng zhú , bái fā qiáng lín shāng 。
guī xiàn xī líng zuò , shuí zhī cǐ lù cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.