Traditional

送李將軍(一作送開府侄隨故李使君旅親卻赴

征西諸將一如君,報德誰能不顧勛。
身逐塞鴻來萬裏,手披荒草看孤墳。
擒生絕漠經胡雪,懷舊長沙哭楚雲。
歸去蕭條灞陵上,幾人看葬李將軍。

Simplified

送李将军(一作送开府侄随故李使君旅亲却赴

征西诸将一如君,报德谁能不顾勋。
身逐塞鸿来万里,手披荒草看孤坟。
擒生绝漠经胡雪,怀旧长沙哭楚云。
归去萧条灞陵上,几人看葬李将军。

Pronunciation

sòng lǐ jiāng jūn ( yī zuò sòng kāi fǔ zhí suí gù lǐ shǐ jūn lǚ qīn què fù

zhēng xī zhū jiāng yī rú jūn , bào dé shuí néng bù gù xūn 。
shēn zhú sāi hóng lái wàn lǐ , shǒu pī huāng cǎo kàn gū fén 。
qín shēng jué mò jīng hú xuě , huái jiù cháng shā kū chǔ yún 。
guī qù xiāo tiáo bà líng shàng , jī rén kàn zàng lǐ jiāng jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.