Traditional

送李山人還玉溪

好鳥共鳴臨水樹,幽人獨欠買山錢。
若為種得千竿竹,引取君家一眼泉。

Simplified

送李山人还玉溪

好鸟共鸣临水树,幽人独欠买山钱。
若为种得千竿竹,引取君家一眼泉。

Pronunciation

sòng lǐ shān rén huán yù xī

hǎo niǎo gòng míng lín shuǐ shù , yōu rén dú qiàn mǎi shān qián 。
ruò wéi zhǒng dé qiān gān zhú , yǐn qǔ jūn jiā yī yǎn quán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.