Traditional

送李錄事兄歸襄鄧

十年多難與君同,幾處移家逐轉蓬。
白首相逢征戰後,青春已過亂離中。
行人杳杳看西月,歸馬蕭蕭向北風。
漢水楚雲千萬裏,天涯此別恨無窮。

Simplified

送李录事兄归襄邓

十年多难与君同,几处移家逐转蓬。
白首相逢征战后,青春已过乱离中。
行人杳杳看西月,归马萧萧向北风。
汉水楚云千万里,天涯此别恨无穷。

Pronunciation

sòng lǐ lù shì xiōng guī xiāng dèng

shí nián duō nán yǔ jūn tóng , jī chǔ yí jiā zhú zhuǎn péng 。
bái shǒu xiāng féng zhēng zhàn hòu , qīng chūn yǐ guò luàn lí zhōng 。
xíng rén yǎo yǎo kàn xī yuè , guī mǎ xiāo xiāo xiàng běi fēng 。
hàn shuǐ chǔ yún qiān wàn lǐ , tiān yá cǐ bié hèn wú qióng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.