Traditional

送李錄事(一作裴員外)赴饒州

北人南去雪紛紛,雁叫汀沙不可聞。
積水長天隨遠客,荒城極浦足寒雲。
山從建業千峰出,江至潯陽九派分。
借問督郵才弱冠,府中年少不如君。

Simplified

送李录事(一作裴员外)赴饶州

北人南去雪纷纷,雁叫汀沙不可闻。
积水长天随远客,荒城极浦足寒云。
山从建业千峰出,江至浔阳九派分。
借问督邮才弱冠,府中年少不如君。

Pronunciation

sòng lǐ lù shì ( yī zuò péi yuán wài ) fù ráo zhōu

běi rén nán qù xuě fēn fēn , yàn jiào tīng shā bù kě wén 。
jī shuǐ cháng tiān suí yuǎn kè , huāng chéng jí pǔ zú hán yún 。
shān cóng jiàn yè qiān fēng chū , jiāng zhì xún yáng jiǔ pài fēn 。
jiè wèn dū yóu cái ruò guān , fǔ zhōng nián shǎo bù rú jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.