Traditional

送李摯赴延陵令

清風季子邑,想見下車時。
向水彈琴靜,看山采菊遲。
明君加印綬,廉使托煢嫠。
旦暮華陽洞,雲峰若有期。

Simplified

送李挚赴延陵令

清风季子邑,想见下车时。
向水弹琴静,看山采菊迟。
明君加印绶,廉使托茕嫠。
旦暮华阳洞,云峰若有期。

Pronunciation

sòng lǐ zhì fù yán líng líng

qīng fēng jì zǐ yì , xiǎng jiàn xià chē shí 。
xiàng shuǐ dàn qín jìng , kàn shān cǎi jú chí 。
míng jūn jiā yìn shòu , lián shǐ tuō qióng lí 。
dàn mù huá yáng dòng , yún fēng ruò yǒu qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.