Traditional

送李校書赴東浙幕府(校書工於翰墨)

方從大夫後,南去會稽行。
渺渺滄江外,青青春草生。
蕓香辭亂事,梅吹聽軍聲。
應訪王家宅,空憐江水平。

Simplified

送李校书赴东浙幕府(校书工于翰墨)

方从大夫后,南去会稽行。
淼淼沧江外,青青春草生。
芸香辞乱事,梅吹听军声。
应访王家宅,空怜江水平。

Pronunciation

sòng lǐ xiào shū fù dōng zhè mù fǔ ( xiào shū gōng yú hàn mò )

fāng cóng dà fū hòu , nán qù huì jī xíng 。
miǎo miǎo cāng jiāng wài , qīng qīng chūn cǎo shēng 。
yún xiāng cí luàn shì , méi chuī tīng jūn shēng 。
yīng fǎng wáng jiā zhái , kōng lián jiāng shuǐ píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.