Traditional

送李泌

昔別吳堤雨,春帆去較遲。
江波千裏綠,□□□□□。

Simplified

送李泌

昔别吴堤雨,春帆去较迟。
江波千里绿,□□□□□。

Pronunciation

sòng lǐ mì

xī bié wú dī yǔ , chūn fān qù jiào chí 。
jiāng bō qiān lǐ lǜ ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.