Traditional

送李秀才入京

五湖秋葉滿行船,八月靈槎欲上天。
君向長安余適越,獨登秦望望秦川。

Simplified

送李秀才入京

五湖秋叶满行船,八月灵槎欲上天。
君向长安余适越,独登秦望望秦川。

Pronunciation

sòng lǐ xiù cái rù jīng

wǔ hú qiū yè mǎn xíng chuán , bā yuè líng chá yù shàng tiān 。
jūn xiàng cháng ān yú shì yuè , dú dēng qín wàng wàng qín chuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.