Traditional

送李秀才遊嵩山

嵩山石壁掛飛流,無限神仙在上頭。
采得新詩題石壁,老人惆悵不同遊。

Simplified

送李秀才游嵩山

嵩山石壁挂飞流,无限神仙在上头。
采得新诗题石壁,老人惆怅不同游。

Pronunciation

sòng lǐ xiù cái yóu sōng shān

sōng shān shí bì guà fēi liú , wú xiàn shén xiān zài shàng tóu 。
cǎi dé xīn shī tí shí bì , lǎo rén chóu chàng bù tóng yóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.