Traditional

送李端公赴東都

軒轅征戰後,江海別離長。
遠客歸何處,平蕪滿故鄉。
夕陽帆杳杳,舊裏樹蒼蒼。
惆悵蓬山下,瓊枝不可忘。

Simplified

送李端公赴东都

轩辕征战后,江海别离长。
远客归何处,平芜满故乡。
夕阳帆杳杳,旧里树苍苍。
惆怅蓬山下,琼枝不可忘。

Pronunciation

sòng lǐ duān gōng fù dōng dū

xuān yuán zhēng zhàn hòu , jiāng hǎi bié lí cháng 。
yuǎn kè guī hé chǔ , píng wú mǎn gù xiāng 。
xī yáng fān yǎo yǎo , jiù lǐ shù cāng cāng 。
chóu chàng péng shān xià , qióng zhī bù kě wàng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.