Traditional

送李道士(一本題下有歸桃花崦四字)

人境年虛擲,仙源日未斜。
羨君乘竹杖,辭我隱桃花。
鳥去寧知路,雲飛似憶家。
莫愁客鬢改,自有紫河車。

Simplified

送李道士(一本题下有归桃花崦四字)

人境年虚掷,仙源日未斜。
羡君乘竹杖,辞我隐桃花。
鸟去宁知路,云飞似忆家。
莫愁客鬓改,自有紫河车。

Pronunciation

sòng lǐ dào shì ( yī běn tí xià yǒu guī táo huā yān sì zì )

rén jìng nián xū zhì , xiān yuán rì wèi xié 。
xiàn jūn chéng zhú zhàng , cí wǒ yǐn táo huā 。
niǎo qù níng zhī lù , yún fēi sì yì jiā 。
mò chóu kè bìn gǎi , zì yǒu zǐ hé chē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.