Traditional

送李問政河北簡兵

鬥酒貽朋愛,躊躕出禦溝。
依然四牡別,更想八龍遊。
密親仕燕冀,連年邇寇讎。
因君閱河朔,垂淚語幽州。

Simplified

送李问政河北简兵

斗酒贻朋爱,踌蹰出御沟。
依然四牡别,更想八龙游。
密亲仕燕冀,连年迩寇雠。
因君阅河朔,垂泪语幽州。

Pronunciation

sòng lǐ wèn zhèng hé běi jiǎn bīng

dǒu jiǔ yí péng ài , chóu chú chū yù gōu 。
yī rán sì mǔ bié , gēng xiǎng bā lóng yóu 。
mì qīn shì yàn jì , lián nián ěr kòu chóu 。
yīn jūn yuè hé shuò , chuí lèi yǔ yōu zhōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.