Traditional

送楊八給事赴常州

無嗟別青瑣,且喜擁朱輪。
五十得三品,百千無一人。
須勤念黎庶,莫苦憶交親。
此外無過醉,毗陵何限春。

Simplified

送杨八给事赴常州

无嗟别青琐,且喜拥朱轮。
五十得三品,百千无一人。
须勤念黎庶,莫苦忆交亲。
此外无过醉,毗陵何限春。

Pronunciation

sòng yáng bā gěi shì fù cháng zhōu

wú jiē bié qīng suǒ , qiě xǐ yōng zhū lún 。
wǔ shí dé sān pǐn , bǎi qiān wú yī rén 。
xū qín niàn lí shù , mò kǔ yì jiāo qīn 。
cǐ wài wú guò zuì , pí líng hé xiàn chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.