Traditional

送楊於陵歸宋汴州別業

半山溪雨帶斜暉,向水殘花映客衣。
旅食嗟余當歲晚,能文似汝少年稀。
新河柳色千株暗,故國雲帆萬裏歸。
離亂要知君到處,寄書須及雁南飛。

Simplified

送杨於陵归宋汴州别业

半山溪雨带斜晖,向水残花映客衣。
旅食嗟余当岁晚,能文似汝少年稀。
新河柳色千株暗,故国云帆万里归。
离乱要知君到处,寄书须及雁南飞。

Pronunciation

sòng yáng yū líng guī sòng biàn zhōu bié yè

bàn shān xī yǔ dài xié huī , xiàng shuǐ cán huā yìng kè yī 。
lǚ shí jiē yú dāng suì wǎn , néng wén sì rǔ shǎo nián xī 。
xīn hé liǔ sè qiān zhū àn , gù guó yún fān wàn lǐ guī 。
lí luàn yào zhī jūn dào chǔ , jì shū xū jí yàn nán fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.