Traditional

送柳使君赴袁州

宜陽出守新恩至,京口因家始願違。
五柳閉門高士去,三苗按節遠人歸。
月明江路聞猿斷,花暗山城見吏稀。
惟有郡齋窗裏岫,朝朝空對謝玄暉。

Simplified

送柳使君赴袁州

宜阳出守新恩至,京口因家始愿违。
五柳闭门高士去,三苗按节远人归。
月明江路闻猿断,花暗山城见吏稀。
惟有郡斋窗里岫,朝朝空对谢玄晖。

Pronunciation

sòng liǔ shǐ jūn fù yuán zhōu

yí yáng chū shǒu xīn ēn zhì , jīng kǒu yīn jiā shǐ yuàn wéi 。
wǔ liǔ bì mén gāo shì qù , sān miáo àn jié yuǎn rén guī 。
yuè míng jiāng lù wén yuán duàn , huā àn shān chéng jiàn lì xī 。
wéi yǒu jùn zhāi chuāng lǐ xiù , zhāo zhāo kōng duì xiè xuán huī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.