Traditional

送柳八員外赴江西

岐路窮無極,長江九派分。
行人隨旅雁,楚樹入湘雲。
久在征南役,何殊薊北勛。
離心不可問,歲暮雪紛紛。

Simplified

送柳八员外赴江西

岐路穷无极,长江九派分。
行人随旅雁,楚树入湘云。
久在征南役,何殊蓟北勋。
离心不可问,岁暮雪纷纷。

Pronunciation

sòng liǔ bā yuán wài fù jiāng xī

qí lù qióng wú jí , cháng jiāng jiǔ pài fēn 。
xíng rén suí lǚ yàn , chǔ shù rù xiāng yún 。
jiǔ zài zhēng nán yì , hé shū jì běi xūn 。
lí xīn bù kě wèn , suì mù xuě fēn fēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.