Traditional

送柳宜城葬

鳴笳已逐春風咽,匹馬猶依舊路嘶。
遙望柳家門外樹,恐聞黃鳥向人啼。

Simplified

送柳宜城葬

鸣笳已逐春风咽,匹马犹依旧路嘶。
遥望柳家门外树,恐闻黄鸟向人啼。

Pronunciation

sòng liǔ yí chéng zàng

míng jiā yǐ zhú chūn fēng yān , pǐ mǎ yóu yī jiù lù sī 。
yáo wàng liǔ jiā mén wài shù , kǒng wén huáng niǎo xiàng rén tí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.