Traditional

送梁六自洞庭山作

巴陵一望洞庭秋,日見孤峰水上浮。
聞道神仙不可接,心隨湖水共悠悠。

Simplified

送梁六自洞庭山作

巴陵一望洞庭秋,日见孤峰水上浮。
闻道神仙不可接,心随湖水共悠悠。

Pronunciation

sòng liáng liù zì dòng tíng shān zuò

bā líng yī wàng dòng tíng qiū , rì jiàn gū fēng shuǐ shàng fú 。
wén dào shén xiān bù kě jiē , xīn suí hú shuǐ gòng yōu yōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.