Traditional

送梁知微渡海東

今日此相送,明年此相待。
天上客星回,知君渡東海。

Simplified

送梁知微渡海东

今日此相送,明年此相待。
天上客星回,知君渡东海。

Pronunciation

sòng liáng zhī wēi dù hǎi dōng

jīn rì cǐ xiāng sòng , míng nián cǐ xiāng dài 。
tiān shàng kè xīng huí , zhī jūn dù dōng hǎi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.