Traditional

送武士曹歸蜀 士曹即武中丞兄。

花落鳥嚶嚶,南歸稱野情。
月宜秦嶺宿,春好蜀江行。
鄉路通雲棧,郊扉近錦城。
烏臺陟岡送,人羨別時榮。

Simplified

送武士曹归蜀 士曹即武中丞兄。

花落鸟嘤嘤,南归称野情。
月宜秦岭宿,春好蜀江行。
乡路通云栈,郊扉近锦城。
乌台陟冈送,人羡别时荣。

Pronunciation

sòng wǔ shì cáo guī shǔ shì cáo jí wǔ zhōng chéng xiōng 。

huā luò niǎo yīng yīng , nán guī chēng yě qíng 。
yuè yí qín lǐng sù , chūn hǎo shǔ jiāng xíng 。
xiāng lù tōng yún zhàn , jiāo fēi jìn jǐn chéng 。
wū tái zhì gāng sòng , rén xiàn bié shí róng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.