Traditional

送段明府

遙夜此何其,霜空殘杳靄。
方嗟異鄉別,暫是同公會。
海林秋更疏,野水寒猶大。
離人轉吳岫,旅雁從燕塞。
日夕望前期,勞心白雲外。

Simplified

送段明府

遥夜此何其,霜空残杳霭。
方嗟异乡别,暂是同公会。
海林秋更疏,野水寒犹大。
离人转吴岫,旅雁从燕塞。
日夕望前期,劳心白云外。

Pronunciation

sòng duàn míng fǔ

yáo yè cǐ hé qí , shuāng kōng cán yǎo ǎi 。
fāng jiē yì xiāng bié , zàn shì tóng gōng huì 。
hǎi lín qiū gēng shū , yě shuǐ hán yóu dà 。
lí rén zhuǎn wú xiù , lǚ yàn cóng yàn sāi 。
rì xī wàng qián qī , láo xīn bái yún wài 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.