Traditional

送毛仙翁 江州司馬時作。

仙翁已得道,混跡尋巖泉。
肌膚冰雪瑩,衣服雲霞鮮。
紺發絲並致,齠容花共妍。
方瞳點玄漆,高步淩飛煙。
幾見桑海變,莫知龜鶴年。
所憩九清外,所遊五嶽巔。
軒昊舊為侶,松喬難比肩。
每嗟人世人,役役如狂顛。
孰能脫羈鞅,盡遭名利牽。
貌隨歲律換,神逐光陰遷。
惟余負憂譴,憔悴湓江壖。
衰鬢忽霜白,愁腸如火煎。
羈旅坐多感,徘徊私自憐。
晴眺五老峰,玉洞多神仙。
何當憫湮厄,授道安虛孱。
我師惠然來,論道窮重玄。
浩蕩八溟闊,誌泰心超然。
形骸既無束,得喪亦都捐。
豈識椿菌異,那知鵬鷃懸。
丹華既相付,促景定當延。
玄功曷可報,感極惟勤拳。
霓旌不肯駐,又歸武夷川。
語罷倏然別,孤鶴升遙天。
賦詩敘明德,永續步虛篇。

Simplified

送毛仙翁 江州司马时作。

仙翁已得道,混迹寻岩泉。
肌肤冰雪莹,衣服云霞鲜。
绀发丝并致,龆容花共妍。
方瞳点玄漆,高步凌飞烟。
几见桑海变,莫知龟鹤年。
所憩九清外,所游五岳巅。
轩昊旧为侣,松乔难比肩。
每嗟人世人,役役如狂颠。
孰能脱羁鞅,尽遭名利牵。
貌随岁律换,神逐光阴迁。
惟余负忧谴,憔悴湓江壖。
衰鬓忽霜白,愁肠如火煎。
羁旅坐多感,徘徊私自怜。
晴眺五老峰,玉洞多神仙。
何当悯湮厄,授道安虚孱。
我师惠然来,论道穷重玄。
浩荡八溟阔,志泰心超然。
形骸既无束,得丧亦都捐。
岂识椿菌异,那知鹏鷃悬。
丹华既相付,促景定当延。
玄功曷可报,感极惟勤拳。
霓旌不肯驻,又归武夷川。
语罢倏然别,孤鹤升遥天。
赋诗叙明德,永续步虚篇。

Pronunciation

sòng máo xiān wēng jiāng zhōu sī mǎ shí zuò 。

xiān wēng yǐ dé dào , hùn jì xún yán quán 。
jī fū bīng xuě yíng , yī fú yún xiá xiān 。
gàn fā sī bìng zhì , tiáo róng huā gòng yán 。
fāng tóng diǎn xuán qī , gāo bù líng fēi yān 。
jī jiàn sāng hǎi biàn , mò zhī guī hè nián 。
suǒ qì jiǔ qīng wài , suǒ yóu wǔ yuè diān 。
xuān hào jiù wéi lǚ , sōng qiáo nán bǐ jiān 。
měi jiē rén shì rén , yì yì rú kuáng diān 。
shú néng tuō jī yāng , jìn zāo míng lì qiān 。
mào suí suì lǜ huàn , shén zhú guāng yīn qiān 。
wéi yú fù yōu qiǎn , qiáo cuì pén jiāng ruán 。
shuāi bìn hū shuāng bái , chóu cháng rú huǒ jiān 。
jī lǚ zuò duō gǎn , pái huái sī zì lián 。
qíng tiào wǔ lǎo fēng , yù dòng duō shén xiān 。
hé dāng mǐn yān è , shòu dào ān xū chán 。
wǒ shī huì rán lái , lùn dào qióng zhòng xuán 。
hào dàng bā míng kuò , zhì tài xīn chāo rán 。
xíng hái jì wú shù , dé sāng yì dū juān 。
qǐ shí chūn jūn yì , nà zhī péng yàn xuán 。
dān huá jì xiāng fù , cù jǐng dìng dāng yán 。
xuán gōng hé kě bào , gǎn jí wéi qín quán 。
ní jīng bù kěn zhù , yòu guī wǔ yí chuān 。
yǔ bà shū rán bié , gū hè shēng yáo tiān 。
fù shī xù míng dé , yǒng xù bù xū piān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.