Traditional

送湯岐公鎮會稽

吳越東西州,浙江限其中。
黃旗高十丈,大舟淩虛空。
都人送留守,郡吏迎相公。
江心波濤壯,帳下鼓角雄。
樂哉公何憾,廷論則未同。
永懷前年秋,群胡方嘯兇,閭左發薊北,戈船滿山東。
舊盟顧未解,誰敢嬰其鋒?
公時立殿上,措置極雍容。
南荒竄驕將,京口起元戎。
舊勛與宿貴,屏氣聽指蹤。
規模一朝定,強虜終歸窮。
當時謂易耳,未見回天功;及今始大服,咨嗟到兒童。
天心佑社稷,主聖肖祖宗。
旌節早來朝,笑談折遐沖。

Simplified

送汤岐公镇会稽

吴越东西州,浙江限其中。
黄旗高十丈,大舟凌虚空。
都人送留守,郡吏迎相公。
江心波涛壮,帐下鼓角雄。
乐哉公何憾,廷论则未同。
永怀前年秋,群胡方啸凶,闾左发蓟北,戈船满山东。
旧盟顾未解,谁敢婴其锋?
公时立殿上,措置极雍容。
南荒窜骄将,京口起元戎。
旧勋与宿贵,屏气听指踪。
规模一朝定,强虏终归穷。
当时谓易耳,未见回天功;及今始大服,咨嗟到儿童。
天心佑社稷,主圣肖祖宗。
旌节早来朝,笑谈折遐冲。

Pronunciation

sòng tāng qí gōng zhèn huì jī

wú yuè dōng xī zhōu , zhè jiāng xiàn qí zhōng 。
huáng qí gāo shí zhàng , dà zhōu líng xū kōng 。
dū rén sòng liú shǒu , jùn lì yíng xiāng gōng 。
jiāng xīn bō tāo zhuàng , zhàng xià gǔ jiǎo xióng 。
lè zāi gōng hé hàn , tíng lùn zé wèi tóng 。
yǒng huái qián nián qiū , qún hú fāng xiào xiōng , lǘ zuǒ fā jì běi , gē chuán mǎn shān dōng 。
jiù méng gù wèi jiě , shuí gǎn yīng qí fēng ?
gōng shí lì diàn shàng , cuò zhì jí yōng róng 。
nán huāng cuàn jiāo jiāng , jīng kǒu qǐ yuán róng 。
jiù xūn yǔ sù guì , píng qì tīng zhǐ zōng 。
guī mó yī zhāo dìng , qiáng lǔ zhōng guī qióng 。
dāng shí wèi yì ěr , wèi jiàn huí tiān gōng û jí jīn shǐ dà fú , zī jiē dào ér tóng 。
tiān xīn yòu shè jì , zhǔ shèng xiāo zǔ zōng 。
jīng jié zǎo lái zhāo , xiào tán zhē xiá chōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.