Traditional

送沈倉曹赴江西

落日驅單騎,涼風換袷衣。
遠魚傳信至,秋雁趁行飛。
洛下閑居住,城東醉伴稀。
莫辭船舫重,多覓酒錢歸。

Simplified

送沈仓曹赴江西

落日驱单骑,凉风换袷衣。
远鱼传信至,秋雁趁行飞。
洛下闲居住,城东醉伴稀。
莫辞船舫重,多觅酒钱归。

Pronunciation

sòng shěn cāng cáo fù jiāng xī

luò rì qū dān qí , liáng fēng huàn jiá yī 。
yuǎn yú chuán xìn zhì , qiū yàn chèn xíng fēi 。
luò xià xián jū zhù , chéng dōng zuì bàn xī 。
mò cí chuán fǎng zhòng , duō mì jiǔ qián guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.