Traditional

送河南元判官赴河南勾當苗稅充百官俸錢

春草長河曲,離心共渺然。
方收漢家俸,獨向汶陽田。
鳥雀空城在,榛蕪舊路遷。
山東征戰苦,幾處有人煙。

Simplified

送河南元判官赴河南勾当苗税充百官俸钱

春草长河曲,离心共渺然。
方收汉家俸,独向汶阳田。
鸟雀空城在,榛芜旧路迁。
山东征战苦,几处有人烟。

Pronunciation

sòng hé nán yuán pàn guān fù hé nán gōu dāng miáo shuì chōng bǎi guān fèng qián

chūn cǎo cháng hé qū , lí xīn gòng miǎo rán 。
fāng shōu hàn jiā fèng , dú xiàng wèn yáng tián 。
niǎo què kōng chéng zài , zhēn wú jiù lù qiān 。
shān dōng zhēng zhàn kǔ , jī chǔ yǒu rén yān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.