Traditional

送滕庶子致仕歸婺州

春風秋月攜歌酒,八十年來玩物華。
已見曾孫騎竹馬,猶聽侍女唱梅花。
入鄉不杖歸時健,出郭乘軺到處誇。
兒著繡衣身衣錦,東陽門戶勝滕家。

Simplified

送滕庶子致仕归婺州

春风秋月携歌酒,八十年来玩物华。
已见曾孙骑竹马,犹听侍女唱梅花。
入乡不杖归时健,出郭乘轺到处夸。
儿著绣衣身衣锦,东阳门户胜滕家。

Pronunciation

sòng téng shù zǐ zhì shì guī wù zhōu

chūn fēng qiū yuè xié gē jiǔ , bā shí nián lái wán wù huá 。
yǐ jiàn zēng sūn qí zhú mǎ , yóu tīng shì nǚ chàng méi huā 。
rù xiāng bù zhàng guī shí jiàn , chū guō chéng yáo dào chǔ kuā 。
ér zhù xiù yī shēn yī jǐn , dōng yáng mén hù shèng téng jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.