Traditional

送炅法師葬詩

龍泉今日掩。
石洞實時封。
玉匣摧談柄。
懸河落辯鋒。
香爐猶是柏。
麈尾更成松。
郭門未十裏。
山回已數重。
尚聞香閣梵。
猶聽竹林鐘。
送客風塵擁。
寒郊霜露濃。
性靈如不滅。
神理定何從。

Simplified

送炅法师葬诗

龙泉今日掩。
石洞实时封。
玉匣摧谈柄。
悬河落辩锋。
香炉犹是柏。
麈尾更成松。
郭门未十里。
山回已数重。
尚闻香阁梵。
犹听竹林钟。
送客风尘拥。
寒郊霜露浓。
性灵如不灭。
神理定何从。

Pronunciation

sòng jiǒng fǎ shī zàng shī

lóng quán jīn rì yǎn , shí dòng shí shí fēng , yù xiá cuī tán bǐng , xuán hé luò biàn fēng , xiāng lú yóu shì bǎi , zhǔ wěi gēng chéng sōng , guō mén wèi shí lǐ , shān huí yǐ shù zhòng , shàng wén xiāng gé fàn , yóu tīng zhú lín zhōng , sòng kè fēng chén yōng , hán jiāo shuāng lù nóng , xìng líng rú bù miè , shén lǐ dìng hé cóng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.