Traditional

送王仲言倅泰州絕句

紫薇傑作傳千載,物色分留待下車。
老病難陪曳裾客,因來時寄一行書。

Simplified

送王仲言倅泰州绝句

紫薇杰作传千载,物色分留待下车。
老病难陪曳裾客,因来时寄一行书。

Pronunciation

sòng wáng zhòng yán cuì tài zhōu jué jù

zǐ wēi jié zuò chuán qiān zài , wù sè fēn liú dài xià chē 。
lǎo bìng nán péi yè jū kè , yīn lái shí jì yī xíng shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.