Traditional

送王光庭

同居洛陽陌,經日懶相求。
及爾江湖去,言別悵悠悠。
楚雲眇羈翼,海月倦行舟。
愛而不可見,徒嗟芳歲流。

Simplified

送王光庭

同居洛阳陌,经日懒相求。
及尔江湖去,言别怅悠悠。
楚云眇羁翼,海月倦行舟。
爱而不可见,徒嗟芳岁流。

Pronunciation

sòng wáng guāng tíng

tóng jū luò yáng mò , jīng rì lǎn xiāng qiú 。
jí ěr jiāng hú qù , yán bié chàng yōu yōu 。
chǔ yún miǎo jī yì , hǎi yuè juàn xíng zhōu 。
ài ér bù kě jiàn , tú jiē fāng suì liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.