Traditional

送王司直(一作劉長卿詩)

西塞雲山遠,東風道路長。
人心勝潮水,相送過潯陽。

Simplified

送王司直(一作刘长卿诗)

西塞云山远,东风道路长。
人心胜潮水,相送过浔阳。

Pronunciation

sòng wáng sī zhí ( yī zuò liú cháng qīng shī )

xī sāi yún shān yuǎn , dōng fēng dào lù cháng 。
rén xīn shèng cháo shuǐ , xiāng sòng guò xún yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.