Traditional

送王司馬秩滿西歸

漢主何時放逐臣,江邊幾度送歸人。
同官歲歲先辭滿,唯有青山伴老身。

Simplified

送王司马秩满西归

汉主何时放逐臣,江边几度送归人。
同官岁岁先辞满,唯有青山伴老身。

Pronunciation

sòng wáng sī mǎ zhì mǎn xī guī

hàn zhǔ hé shí fàng zhú chén , jiāng biān jī dù sòng guī rén 。
tóng guān suì suì xiān cí mǎn , wéi yǒu qīng shān bàn lǎo shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.