Traditional

送王處士

王門豈無酒,侯門豈無肉。
主人貴且驕,待客禮步足。
望塵而拜者,朝夕走碌碌。
王生獨拂衣,遐舉如雲鵠。
寧歸白雲外,飲水臥空谷。
不能隨眾人,斂手低眉目。
扣門與我別,沽酒留君宿。
好去采薇人,終南山正綠。

Simplified

送王处士

王门岂无酒,侯门岂无肉。
主人贵且骄,待客礼步足。
望尘而拜者,朝夕走碌碌。
王生独拂衣,遐举如云鹄。
宁归白云外,饮水卧空谷。
不能随众人,敛手低眉目。
扣门与我别,沽酒留君宿。
好去采薇人,终南山正绿。

Pronunciation

sòng wáng chǔ shì

wáng mén qǐ wú jiǔ , hóu mén qǐ wú ròu 。
zhǔ rén guì qiě jiāo , dài kè lǐ bù zú 。
wàng chén ér bài zhě , zhāo xī zǒu lù lù 。
wáng shēng dú fú yī , xiá jǔ rú yún hú 。
níng guī bái yún wài , yǐn shuǐ wò kōng gǔ 。
bù néng suí zhòng rén , liǎn shǒu dī méi mù 。
kòu mén yǔ wǒ bié , gū jiǔ liú jūn sù 。
hǎo qù cǎi wēi rén , zhōng nán shān zhèng lǜ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.