Traditional

送王尚一嚴嶷二侍禦赴司馬都督軍

漢掖通沙塞,邊兵護草腓。
將行司馬令,助以鐵冠威。
白露鷹初下,黃塵騎欲飛。
明年春酒熟,留酌二星歸。

Simplified

送王尚一严嶷二侍御赴司马都督军

汉掖通沙塞,边兵护草腓。
将行司马令,助以铁冠威。
白露鹰初下,黄尘骑欲飞。
明年春酒熟,留酌二星归。

Pronunciation

sòng wáng shàng yī yán yí èr shì yù fù sī mǎ dū dū jūn

hàn yè tōng shā sāi , biān bīng hù cǎo féi 。
jiāng xíng sī mǎ líng , zhù yǐ tiě guān wēi 。
bái lù yīng chū xià , huáng chén qí yù fēi 。
míng nián chūn jiǔ shú , liú zhuó èr xīng guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.