Traditional

送王晙自羽林赴永昌令

將星移北洛,神雨避東京。
為負剛腸譽,還追強項名。
白雲向伊闕,黃葉散昆明。
多謝弦歌宰,稀聞桴鼓聲。

Simplified

送王晙自羽林赴永昌令

将星移北洛,神雨避东京。
为负刚肠誉,还追强项名。
白云向伊阙,黄叶散昆明。
多谢弦歌宰,稀闻桴鼓声。

Pronunciation

sòng wáng jùn zì yǔ lín fù yǒng chāng líng

jiāng xīng yí běi luò , shén yǔ bì dōng jīng 。
wéi fù gāng cháng yù , huán zhuī qiáng xiàng míng 。
bái yún xiàng yī què , huáng yè sàn kūn míng 。
duō xiè xián gē zǎi , xī wén fú gǔ shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.