Traditional

送王緒剡中(一作送王公還剡中別業)

不見關山去,何時到剡中。
已聞成竹木,更道長兒童。
籬落雲常聚,村墟水自通。
朝朝憶玄度,非是對清風。

Simplified

送王绪剡中(一作送王公还剡中别业)

不见关山去,何时到剡中。
已闻成竹木,更道长儿童。
篱落云常聚,村墟水自通。
朝朝忆玄度,非是对清风。

Pronunciation

sòng wáng xù yǎn zhōng ( yī zuò sòng wáng gōng huán yǎn zhōng bié yè )

bù jiàn guān shān qù , hé shí dào yǎn zhōng 。
yǐ wén chéng zhú mù , gēng dào cháng ér tóng 。
lí luò yún cháng jù , cūn xū shuǐ zì tōng 。
zhāo zhāo yì xuán dù , fēi shì duì qīng fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.