Traditional

送王翁信還剡中舊居

海岸耕殘雪,溪沙釣夕陽。
客中何所有,春草漸看長。

Simplified

送王翁信还剡中旧居

海岸耕残雪,溪沙钓夕阳。
客中何所有,春草渐看长。

Pronunciation

sòng wáng wēng xìn huán yǎn zhōng jiù jū

hǎi àn gēng cán xuě , xī shā diào xī yáng 。
kè zhōng hé suǒ yǒu , chūn cǎo jiàn kàn cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.