Traditional

送田濟之揚州赴選

家貧不自給,求祿為荒年。
調補無高位,卑棲屈此賢。
江山欲霜雪,吳楚接風煙。
相去誠非遠,離心亦渺然。

Simplified

送田济之扬州赴选

家贫不自给,求禄为荒年。
调补无高位,卑栖屈此贤。
江山欲霜雪,吴楚接风烟。
相去诚非远,离心亦渺然。

Pronunciation

sòng tián jì zhī yáng zhōu fù xuǎn

jiā pín bù zì gěi , qiú lù wéi huāng nián 。
diào bǔ wú gāo wèi , bēi qī qū cǐ xián 。
jiāng shān yù shuāng xuě , wú chǔ jiē fēng yān 。
xiāng qù chéng fēi yuǎn , lí xīn yì miǎo rán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.