Traditional

送皇甫曾赴上都

東遊久與故人違,西去荒涼舊路微。
秋草不生三徑處,行人獨向五陵歸。
離心日遠如流水,回首川長共落暉。
楚客豈勞傷此別,滄江欲暮自沾衣。

Simplified

送皇甫曾赴上都

东游久与故人违,西去荒凉旧路微。
秋草不生三径处,行人独向五陵归。
离心日远如流水,回首川长共落晖。
楚客岂劳伤此别,沧江欲暮自沾衣。

Pronunciation

sòng huáng fǔ zēng fù shàng dū

dōng yóu jiǔ yǔ gù rén wéi , xī qù huāng liáng jiù lù wēi 。
qiū cǎo bù shēng sān jìng chǔ , xíng rén dú xiàng wǔ líng guī 。
lí xīn rì yuǎn rú liú shuǐ , huí shǒu chuān cháng gòng luò huī 。
chǔ kè qǐ láo shāng cǐ bié , cāng jiāng yù mù zì zhān yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.