Traditional

送竇十九叔向赴京

冰結楊柳津,從吳去入秦。
徒雲還上國,誰為作中人。
驛樹同霜霰,漁舟伴苦辛。
相如求一謁,詞賦遠隨身。

Simplified

送窦十九叔向赴京

冰结杨柳津,从吴去入秦。
徒云还上国,谁为作中人。
驿树同霜霰,渔舟伴苦辛。
相如求一谒,词赋远随身。

Pronunciation

sòng dòu shí jiǔ shū xiàng fù jīng

bīng jié yáng liǔ jīn , cóng wú qù rù qín 。
tú yún huán shàng guó , shuí wéi zuò zhōng rén 。
yì shù tóng shuāng xiàn , yú zhōu bàn kǔ xīn 。
xiāng rú qiú yī yè , cí fù yuǎn suí shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.