Traditional

送竇叔向

楚客怨逢秋,閑吟興非一。
棄官守貧病,作賦推文律。
樵徑未經霜,茅檐初負日。
今看泛月去,偶見乘潮出。
蔔地會為鄰,還依仲長室。

Simplified

送窦叔向

楚客怨逢秋,闲吟兴非一。
弃官守贫病,作赋推文律。
樵径未经霜,茅檐初负日。
今看泛月去,偶见乘潮出。
卜地会为邻,还依仲长室。

Pronunciation

sòng dòu shū xiàng

chǔ kè yuàn féng qiū , xián yín xīng fēi yī 。
qì guān shǒu pín bìng , zuò fù tuī wén lǜ 。
qiáo jìng wèi jīng shuāng , máo yán chū fù rì 。
jīn kàn fàn yuè qù , ǒu jiàn chéng cháo chū 。
bǔ dì huì wéi lín , huán yī zhòng cháng shì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.