Traditional

送考功崔郎中赴闕

稱意新官又少年,秋涼身健好朝天。
青雲上了無多路,卻要徐驅穩著鞭。

Simplified

送考功崔郎中赴阙

称意新官又少年,秋凉身健好朝天。
青云上了无多路,却要徐驱稳着鞭。

Pronunciation

sòng kǎo gōng cuī láng zhōng fù què

chēng yì xīn guān yòu shǎo nián , qiū liáng shēn jiàn hǎo zhāo tiān 。
qīng yún shàng liǎo wú duō lù , què yào xú qū wěn zhuó biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.