Traditional

送考功武員外學士使嵩山署舍利塔

懷玉泉,戀仁者,寂滅真心不可見,空留影塔嵩巖下。
寶王四海轉千輪,金曇百粒送分身。
山中二月娑羅會,虛唄遙遙愁思人。
我念過去微塵劫,與子禪門同正法。
雖在神仙蘭省間,常持清凈蓮花葉。
來亦好,去亦好,了觀車行馬不移,當見菩提離煩惱。

Simplified

送考功武员外学士使嵩山署舍利塔

怀玉泉,恋仁者,寂灭真心不可见,空留影塔嵩岩下。
宝王四海转千轮,金昙百粒送分身。
山中二月娑罗会,虚呗遥遥愁思人。
我念过去微尘劫,与子禅门同正法。
虽在神仙兰省间,常持清净莲花叶。
来亦好,去亦好,了观车行马不移,当见菩提离烦恼。

Pronunciation

sòng kǎo gōng wǔ yuán wài xué shì shǐ sōng shān shǔ shè lì tǎ

huái yù quán , liàn rén zhě , jì miè zhēn xīn bù kě jiàn , kōng liú yǐng tǎ sōng yán xià 。
bǎo wáng sì hǎi zhuǎn qiān lún , jīn tán bǎi lì sòng fēn shēn 。
shān zhōng èr yuè suō luó huì , xū bei yáo yáo chóu sī rén 。
wǒ niàn guò qù wēi chén jié , yǔ zǐ chán mén tóng zhèng fǎ 。
suī zài shén xiān lán shěng jiān , cháng chí qīng jìng lián huā yè 。
lái yì hǎo , qù yì hǎo , liǎo guān chē xíng mǎ bù yí , dāng jiàn pú tí lí fán nǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.